AUTORIZÁCIA - aklk

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

AUTORIZÁCIA


ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA


JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ


AUTORIZÁCIA
V zmysle zákona o advokácii je autorizácia ,, spísanie zmluvy o prevode nehnuteľností, zistenie totožnosti účastníkov, ich zástupcov, posúdenie či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody."

VÝHODY AUTORIZÁCIE

  • rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad

  • všetky právne úkony vybavíte priamo u advokáta, bez potreby overenia podpisov u notára alebo na matrike

  • úspora katastrálnych poplatkov o 50% pri podaní návrhu na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom

  • odborné spísanie zmluvy advokátom, t.j. eliminácia prípadov nepovolenia vkladu vlastníckeho práva

  • ochrana účastníkov zmluvy pred zneužitím totožnosti


Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámen
í sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

Ak advokát nepozná účastníkov zmluvy tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti
, alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami. Ak advokát aj napriek tomuto postupu nemá istotu o totožnosti osôb vykoná ďalšie zisťovanie , najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť postredníctvom ďalších svedkov o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov. Ak sa ani napriek tomuto postupu advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti, to neplatí ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktoá bola príčinou vzniku škody.

Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.

Pokiaľ máte záujem o vyhotovenie autorizovanej zmluvy o prevode nehnuteľnosti kontaktujte nás. Zabezpečíme aj elektronické podanie na príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor, čím ušetríte 50% správnych poplatkov.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky